loader

Obchodné spoločnosti, zmluvné právo, sporová agenda.

Obchodné právo

Zakladám pre klientov, podľa prianí mením a ruším obchodné spoločnosti, s akcentom na spoločnosť s ručením obmedzeným. V rámci týchto spoločností pomáham spravovať ich vzťahy vo vnútri, ako i navonok.
Viac

Obchodné zmluvy s ktorými prichádzate do kontaktu pri podnikaní pomáham analyzovať, vylepšovať a upravovať podľa Vašich požiadaviek.

Najlepšie, čo môžete spraviť, je poradiť sa s advokátom pred uzatvorením zmluvy. Najhoršie, ak sa prichádzate radiť po predvolaní na súd.
Viac

Ak Vám bolo neoprávnene zasiahnuté do obchodného mena, pomôžem Vám s tým, aby takýto zásah nepokračoval a bol odstránený. Pri zneužití obchodného mena sa môžete domáhať:

a) zničenia tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu
b) zničenia nástrojov použitých pri výrobe týchto tovarov,
c) poskytnutia informácií o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu

Proti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné tajomstvo prislúcha majiteľovi obchodného tajomstva právna ochrana.

Poskytujem zastúpenie záujmov Vášho podnikania, alebo priamo Vašej osoby pri rokovaniach, uzatváraní zmlúv a vybavovaní obchodných záležitostí. Zastúpenie advokátom dodá Vášmu konaniu prestíž a ostane zabezpečené advokátskou mlčanlivosťou, kryté do výšky 1 500 000 EUR, aj po skončení zastúpenia.

Môžem sa za Vás zúčastniť rokovaní, ktorých obsah je pre Vás nepríjemným, alebo komunikovať s osobami, ktorým sa vyhýbate.

Je efektívnejšie, ak pohľadávku vymáhate prostredníctvom advokáta, ktorý je Vašim poradcom od omeškania dlžníka až po rozsudok na zaplatenie. Kvalifikovanou predžalobnou výzvou, ktorá je vecná, precízna a dôrazná, možno značne urýchliť dĺžnikovu nerozhodnosť a odvrátiť súdne konanie.

Navyše, od roku 2019 sa takáto výzva dá uplatniť aj ako náhrada trov právneho zastúpenia pred súdom, ktorú uhradí neúspešná strana sporu.

Pomoc advokáta /obchodné právo

Obchodné spoločnosti

Ako podnikať

Ak sa rozhodnete podnikať, máte na výber viacero možností, akú formu zvoliť. Pri podnikaní Vám pomôžem s výberom správnej formy podnikania, vysvetlím klady aj zápory jednotlivých možností, kde takmer 8 z 10 výberov skončí spoločnosťou s ručením obmedzeným. Pri podnikaní však máte na výber začať najmä ako:

1. akciová spoločnosť
2. verejná obchodná spoločnosť
3. komanditná spoločnosť
4. spoločnosť s ručením obmedzeným
5. akciová spoločnosť
6. jednoduchá spoločnosť na akcie
7. živnosť
8. ostatné

Právna pomoc pri podnikaní

Žiadna obchodná spoločnosť nevydrží bez zmien. Zmenám sa nevyhnete, poznám to z praxe, kde to prebieha nasledovne:

- objaví sa nová legislatíva vyžadujúca zápis do Obchodného registra (napr. registrovanie konečných užívateľov výhod)
- pribudne nový spoločník, alebo ubudne starý spoločník
- navýšite základné imanie kvôli čerpaniu lepšieho úveru
- znížite základné imanie kvôli optimalizácii účtovníctva
- zmeníte sídlo kvôli zvýšeniu prestíže firmy, alebo skrátka nemáte radi spoľahlivé doručovanie zásielok
- rozšírite predmet podnikania kvôli trendovému nápadu, následne prijmete tichého spoločníka kvôli investícii na zhojenie trendového nápadu
- objavíte lepší názov pre spoločnosť, a keď sa o ňom dozvedia tí, čo poznali starý, skúsite firmu predať

Všetky vyššie uvedené situácie sa reálne môžu stať a je potrebné ich právne zrealizovať v súlade s Obchodným zákonníkom, zapísať do Obchodného registra a to na základe podkladov, ktoré Vám pomôžem vypracovať. Niekedy Vás stihnem presvedčiť aj o tom, že trendové nápady nepotrebujú hneď meniť usporiadanie podnikania a dajú sa vyskúšať aj lacnejšie.

Konkurzy a reštrukturalizácie nerealizujem, tie robí napríklad Martin.

Zmluvné právo

Výpočet zmlúv v obchodnom práve je bohatý, navyše Obchodný zákonník pozná aj tzv. inominátnu zmluvu, ktorej obsah si vymyslia zmluvné strany ľubovoľne tak, aby sa nepriečil zákonu. Najčastejšie sa v praxi stretávam a realizujem právne poradenstvo pri najbežnejších zmluvách:

kúpna zmluva
licenčná zmluva
zmluva o dielo
mandátna zmluva
zmluva o sprostredkovaní
zmluva o tichom spoločenstve

Prečo je potrebný advokát

Zmluvy sú právne záväzné.
Uvedomte si, že aj keď je zmluva len popísaný papier, na jeho základe vznikajú práva a povinnosti, ktoré sú vymožiteľné súdom a môžu viesť k strate majetku, v krajných prípadoch až k trestnoprávnym postihom. Zmluvné strany sú zodpovedné za prehlásenia v zmluve v celom rozsahu. Ak niečo chýba, zväčša sa na to príde, až keď je neskoro. Zmluvu si predstavte ako dokonalý súbor pravidiel, ktorými sa riadite a na každú situáciu v nich nájdete riešenie. Aj nevýhodná zmluva, kde sú nerovné pravidlá, je právne záväzná. Ak podpisujete zmluvy bez oboznámenia sa s ich obsahom, dobrovoľne sa vystavujete rizikám, ktorým sa často dá predísť konzultáciou s advokátom (ktorá môže mať napr. podobu jedného emailu).

Slabo napísané zmluvy nemusia byť vymožiteľné.
Pokiaľ je zmluva nesprávne naformulovaná, prípadne jej ustanovenia sú nejednoznačné, reálne sa jej znenie nedá vynútiť ani žalobou na súde. Veľa ľudí nájde zmluvu na internete, alebo upraví vzor podľa svojich predstáv a potom ostávajú prekvapení, ak takýto postup neprinesie želané výsledky. Vágny jazyk, neaktuálna, alebo nesprávna právna úprava, vymyslené formulácie, prehnaná stručnosť - to všetko sú prvotné predpoklady k následnej návšteve advokáta.

Ideálny stav spolupráce je, ak advokát pozná Vás, Vaše podnikanie a vie Vám tak navrhnúť riešenia presne podľa Vašich potrieb a želaní.
- takúto pridanú hodnotu žiadny vzor z internetu neposkytne.

Toto nestláčajte:

advokát košice

Advokátska kancelária v Košiciach poskytujúca právne služby najmä v oblasti náhrady škody, rodinného práva, občianskeho práva, ale aj ďalších odvetví.


Kontakt