loader

Tu nájdete všetky informácie pre klientov na jednom mieste.

Informácie pre klientov

o poskytovaní právnych služieb

Advokátska kancelária, ako subjekt poskytujúci služby na základe zápisu do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6331, a tiež ako poskytovateľ služieb je Vás v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a tiež v zmysle zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu povinná poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

Identifikačné údaje poskytovateľa služieb

JUDr. Juraj Ferenčík, PhD.,s.r.o.
advokátska kancelária
SAK č. 6331
Krivá 23, 040 01 Košice-Juh

zapísaná na Okresnom súde Košice I.
Odd. Sro, vložka č. 41974/V

IČO: 51 034 336
DIČ: 212 056 9715

Tel.: +421 908 950 260
juraj@ferencik.sk

Poskytovanie advokátskych služieb

Naša advokátska kancelária pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb („klienti“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne služby“).

Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta. Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii.

Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.

Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis komory.

Spracovanie osobných údajov a mlčanlivosť

Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom o advokácii a tiež v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Advokát má pri spracúvaní osobných údajov v zmysle prvej vety tohto odseku postavenie prevádzkovateľa podľa Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679. Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby. Podrobnejšie informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi nájdete na tejto stránke.

Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

Odmietnutie poskytovania právnych služieb a odstúpenie od zmluvy

Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak:
a) v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada,
b) sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť,
c) protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,
d) informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada neoprávnene zvýhodniť,
e) vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.

Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde klientovi.

Poistenie

Naša advokátska kancelária je poistená v spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441 v rozsahu poistnej sumy 1 500 000 EUR. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť našej kancelárie za škodu vzniknutú poškodenému v čase trvania zmluvy v príčinnej súvislosti s výkonom advokácie, na ktorú je poistený oprávnený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, a to bez ohľadu na to, či poistený spôsobil škodu sám, alebo či bola spôsobená substituujúcim advokátom, zamestnancom poisteného alebo advokátom, s ktorým poistený vykonáva advokátsku činnosť, alebo správcom, s ktorým spoločne vykonáva činnosť správcu. Poistenie sa vzťahuje taktiež na škodu spôsobenú inému v čase trvania zmluvy na zdraví, alebo usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci pri prevádzke advokátskej kancelárie, vrátane pracovnoprávnej zodpovednosti poisteného voči jeho zamestnancom v rozsahu Zákonníka práce, s výnimkou zodpovednosti za choroby z povolania.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva EÚ a na škodové udalosti vzniknuté počas trvania poistenia na území Slovenskej republiky a na území členského štátu EÚ a o ktorých rozhodujú súdy so sídlom v SR alebo súd na území členského štátu EÚ.

Odmeňovanie

Advokát je povinný v priebehu poskytovania právnej služby informovať klienta o výške odmeny za úkon právnej služby ešte pred začatím tohto úkonu. To neplatí v prípade, ak je potrebné úkon právnej služby vykonať bezodkladne. Odmena advokátovi nepatrí za tie úkony, pri ktorých nepostupoval s odbornou starostlivosťou.
Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Zmluvná odmena sa určuje:
a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
Podrobnejšie informácie

Orgán dozoru a dohľadu nad výkonom advokácie

Informácie o poskytovaných právnych službách našou kanceláriou, podávanie sťažností, reklamácie a ďalšie informácie rieši:.

Slovenská advokátska komora
Kolárska 4
813 42 Bratislava

Profesijné pravidlá

Advokátska kancelária ako člen Slovenskej advokátskej komory je povinná dodržiavať Advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory, ktorý je k dispozícii po kliknutí na tento odkaz, alebo na požiadanie k nahliadnutiu priamo v našom sídle, alebo v sídle Slovenskej advokátskej komory.


advokát košice

Advokátska kancelária v Košiciach poskytujúca právne služby najmä v oblasti náhrady škody, rodinného práva, občianskeho práva, ale aj ďalších odvetví.


Kontakt