loader

Ceny, odmeny, kalkulačka.

Cenník advokáta a odmeňovanie

Ceny, odmeny, paušály a kalkulačka

Odmeňovanie advokátov sa spravuje Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb č.655/2004 Z.z.. Podľa tejto Vyhlášky je možné dohodnúť si s advokátom nasledujúci spôsob odmeny:

V tejto chvíli nevieme, aká bude odmena za právne služby vo Vašom prípade. Uvedené spôsoby sa dajú kombinovať podľa vzájomnej dohody a zložitosti prípadu. Po oboznámení sa s Vašim prípadom Vám navrhnem spôsob odmeny, kde Vás vopred upozorním na možné výdavky a predpokladaný vývoj situácie. Vy si vyberiete, ktorý spôsob Vám vyhovuje najviac a následne uzatvoríme Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s presne vymedzenými podmienkami odmeňovania tak, aby ste mali jasné a zrozumiteľné informácie o tom, koľko Vás budú moje služby stáť.

Zmluvná odmena môže byť určená aj individuálnou dohodou s klientom.

§ 2, ods. 2, písm. d) Vyhlášky č. 655/2004 Z.z.

Tarifná kalkulačka odmeny

Odmena podľa hodnoty sporu na základe § 10 z Vyhlášky č. 655/2004 Z.z.

Hodnota sporu

Cena úkonu

Upozornenie

Kalkulačka na výpočet odmeny pre advokáta podľa tarifnej hodnoty sporu je orientačná. Použitý výpočet slúži na zastupovanie v občianskom konaní ako východiskový pre orientáciu klienta a aj keď vychádza z konkrétnej tarifnej odmeny vo Vyhláške, nezohľadňuje ďalšie náklady, ktoré môžu byť predmetom odmeny:

náhrada hotových výdavkov
viac info
súdne poplatky a iné poplatky
cestovné a telekomunikačné výdavky
výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy
náhrada za stratu času
viac info
Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času za každú aj začatú polhodinu

Súdne poplatky /vybrané konania

Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.
Predmet konania Výška poplatku
Rozvod 33 EUR
Z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6%
Návrh na prvý zápis spoločnosti s ručením obmedzeným 166 EUR
advokát košice

Advokátska kancelária v Košiciach poskytujúca právne služby najmä v oblasti náhrady škody, rodinného práva, občianskeho práva, ale aj ďalších odvetví.


Kontakt