loader

Rozvody, styk s deťmi, výživné, BSM.

Rodinné právo

Rozvod

Kedy?

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že:

1. manželstvo nemôže plniť svoj účel, ktorým je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí a
2. od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Prečo?

V konaní o rozvod sa zisťujú príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode sa na ne prihliada, tiež sa prihliadne na záujem maloletých detí, ale i na porušenie povinností manželov. Pre istotu uvádzam, že priamo zo zákona o rodine sú manželia povinní:

1. byť si rovní v právach a povinnostiach
2. žiť spolu,
3. byť si verní,
4. vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť,
5. pomáhať si,
6. starať sa spoločne o deti a
7. vytvárať zdravé rodinné prostredie.

Vyššie uvedené povinnosti sú najbežnejšími dôvodmi, prečo sa manželia rozvádzajú. Pre každý prípad je potrebné zvážiť jeho okolnosti, pretože medziľudské vzťahy sú pestré, vrtkavé a nemožno ich škatuľkovať. Ak máte pocit, že dozrel čas rozviesť sa, môžete ma kontaktovať, aby sme si prešli Vaše možnosti. Často sa stáva, že klient nemá reálny a zákonný dôvod na rozvod a je potrebné vec riešiť ďalšími krokmi.

Ten, kto povedal, že za peniaze sa nedá kúpiť šťastie, nikdy predtým neplatil za rozvod.
- názov denníka od autora Happy Unwed

hore / Súdny poplatok

Styk s maloletými

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí:

1. komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti,
2. kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.

Striedavá starostlivosť

Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

Dohoda rodičov

Rozhodnutie súdu možno nahradiť dohodou rodičov, ktorá musí byť súdom schválená, inak je nevykonateľná. Ak sa rodičia dohodnú pred rozhodnutím súdu o rozvode, takáto dohoda sa stane súčasťou tohto rozhodnutia. Ak sa rodičia nedohodnú, rozhodne súd s výnimkou situácie, keď rodičia nežiadajú styk upraviť  (nepotrebujú si určiť vzorec stretávania, pretože ho nebudú vedieť dodržiavať, alebo sa vedia vždy individuálne dohodnúť).

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho

citové väzby,
vývinové potreby,
stabilitu budúceho výchovného prostredia,
schopnosť rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

Právo na stretávanie a informácie

Je zákonom dané, že musí byť rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a tiež je potrebné, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržiavanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi. Ten rodič, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, má právo na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati.

hore / Súdny poplatok

Výživné

Pri určení výživného vo všetkých druhoch a prípadoch prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Výživné sa platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu. Je dôležité vedieť, že právo na výživné sa nepremlčuje, ale možno ho priznať len odo dňa začatia súdneho konania, pričom výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania.Existuje niekoľko druhov vyživovacích povinností, často označované aj ako "alimenty":

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov a každý rodič je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima.

Je mylná predstava verejnosti, že výživné sa deťom platí len do 18 rokov alebo skončenia školy.
- platí sa "kým deti nie sú schopné samé sa živiť".

Pri určení výživného súd prihliada na to, ktorý z rodičov sa o dieťa osobne stará a ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd môže rozhodnúť aj o neurčení výživného, pokiaľ by na to boli okolnosti. Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

Vyživovacia povinnosť detí k rodičom

Deti, ktoré sú schopné sami sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. To je dôvod, prečo sa často chudobní hrnú do manželstva s bohatými, pretože ak sa tak stane, životná úroveň manželov sa spriemeruje a premietne nielen do výživného medzi manželmi, ale aj výžviného pre deti a aj po rozvode. No pozor, pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne medzi iným napr. aj na starostlivosť o domácnosť.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, zväčša na návrh podaný na súde, ktorý bude skúmať aj príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Súd môže na návrh tehotnej ženy do troch rokov od pôrodu uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka.

hore / Súdny poplatok

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Čo patrí do BSM?

Spoluvlastníctvo môže byť podielové a bezpodielové. Pri podielovom vlastníte vec podľa Vášho podielu, podiely sú "ideálne", tj. z každej časti veci vlastníte svoj diel. Pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) vlastníte ako manželia všetko spoločne. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Výnimku tvoria veci, ktoré nepatria do BSM:

1. veci získané dedičstvom
2. veci získané darom,
3. veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,
4. veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva

Manželia môžu dohodou vo forme notárskej zápisnice rozšíriť alebo zúžiť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, dohodnúť sa na správe spoločného majetku, alebo že si vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Spoločné hospodárenie

Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.

Zánik BSM

Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Súd však na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov aj v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Vyporiadanie BSM

Existujú len tri situácie, čo sa môže stať s BSM po skončení manželstva a jeho zániku:

1. Manželia sa dohodnú na vyporiadaní formou podpísanej dohody, kde si podelia a vyporiadajú celý majetok
2. Do troch rokov od zániku BSM podá jeden z manželov návrh na vyporiadanie na súd, ktorý o tomto bude rozhodovať
3. Ak do troch rokov od zániku BSM nenastala ani prvá, ani druhá možnosť platí zákonná domnienka, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Náš právny poriadok nepozná inštitút "predmanželskej zmluvy", ktorou sa upravujú majetkové vzťahy manželov.
- platí len v amerických seriáloch, keďže angloamerický právny systém je odlišný od nášho.

hore / Súdny poplatok

Určovanie otcovstva

Otcovstvo sa určuje:

1. na základe domnienok otcovstva
2. súhlasným vyhlásením rodičov
3. rozhodnutím súdu

Zapretie otcovstva

Manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom. Taktiež platí, že ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel.

Z mojich skúseností vyplýva, že otcovia ako klienti majú radšej osobný prístup a z toho dôvodu je časť o určovaní a zapieraní otcovstva stručnejšia oproti ostatným, no podrobnosti k tejto téme rád poskytnem osobne.

hore / Súdny poplatok

Súdne poplatky /rodinné právo

Súdne poplatky v agende rodinného práva sa vyberajú za jednotlivé úkony podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch:
Druh konania Výška poplatku
Rozvod manželstva 33 EUR
Určenie neplatnosti/neexistencie manželstva 33 EUR
Konania vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí BEZ POPLATKU
Určenie výživného medzi manželmi
Príspevok na výživu rozvedeného manžela
2 % z ceny predmetu konania
najmenej 16,50 EUR
Zníženie/zrušenie výživného medzi manželmi
Zrušenie/zníženie príspevku na výživu rozvedeného manžela
2 % z ceny predmetu konania
najmenej 16,50 EUR
Konania vo veciach určenia rodičovstva 33 EUR
advokát košice

Advokátska kancelária v Košiciach poskytujúca právne služby najmä v oblasti náhrady škody, rodinného práva, občianskeho práva, ale aj ďalších odvetví.


Kontakt