loader

Náhrady škody na zdraví, majetku a nemajetkové ujmy

Náhrada škody

Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo na základe lekárskeho posudku, v ktorom lekár oboduje Vaše zranenia.

Trvalé následky vzniknuté pri poškodení zdravia, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie životných a spoločenských potrieb.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo na základe lekárskeho posudku.

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Uhrádza sa skutočná škoda na majetku a pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia.

Najčastejšou škodou na majetku pri dopravných nehodách sú vozidlá, mobilné telefóny, šperky a ošatenie.

Strata na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví, sa uhrázda peňažným dôchodkom vo výške rozdielu medzi priemerným zárobkom poškodeného, ktorý dosahoval pred vznikom škody, a náhradou, ktorá bola poškodenému vyplatená v dôsledku choroby alebo úrazu podľa osobitných predpisov.

Ak o to požiada poškodený a je na to dôležitý dôvod, prizná súd namiesto peňažného dôchodku jednorazové odškodné.

Pri škode na zdraví sa uhrádzajú účelné náklady spojené s liečením. Za tieto náklady sa považujú zdravotnícke pomôcky, lieky, ale aj náklady spojené s liečbou, ktorá bola indikovaná ošetrujúcim lekárom, ale neprepláca ju poisťovňa v celom rozsahu.

Každý má právo sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

Smrť blízkej osoby predstavuje tak závažný zásah do práva na ochranu osobnosti, spočívajúci v obmedzení súkromného a rodinného života, že existuje nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.     Viac

Kde vzniká škoda?

Dopravné nehody

Dopravné nehody, škodové udalosti a ďalšie situácie v cestnej premávke, kde je klient účastníkom a nezavinil svoje poškodenie zdravia.

Pošmyknutia na chodníku

Zľadovatelý chodník v zime, ktorý ste si nevšimli a pošmykli ste sa? Závady v schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

Pracovné úrazy

Úraz, ktorý sa stal pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s prácou. Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

Útoky zvierat

Pohryzenia psami, uštipnutia hadmi, alebo iné zvieratá, ktoré spôsobili poškodenia zdravia - každé z nich má niekto na zodpovednosť. Najbežnejším prípadom je pes útočiaci na poštárky.

Lekárske pochybenia

Ak nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo na základe nesprávneho rozhodnutia lekára došlo k jeho poškodeniu zdravia, realizujem odškodnenie v súčinnosti s Úradom pre dohľad.

Trestné činy proti životu

Vraždy, zabitia a usmrtenia. Pozostalí majú nárok na odškodnenie podľa Zákona o obetiach trestných činov.

Nemajetková ujma /pri usmrtení

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia...
§ 11 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z.

Nemajetková ujma

Je finančnou náhradou za porušenie ochrany osobnosti, ktoré vzniklo veľmi intenzívnym a neoprávneným zásahom do tohto práva. Nemajetkovú ujmu možno žiadať najčastejšie z dôvodu:
- usmrtenia člena rodiny
- usmrtenia blízkej osoby
- ako obeť násilného trestného činu

Kto sa môže domáhať

Náhrady sa môžu domáhať fyzické osoby, ktorým bolo zasiahnuté do ich práv. Po smrti fyzickej osoby môžu uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti manžel, deti, a ak ich niet, rodičia. Rovnako tak môžu túto ujmu požadova aj blízke osoby, ktoré stratu tejto osoby pociťujú ako ujmu vlastnú (druh, družka, príbuzní..)

Kedy ju možno žiadať

Do troch rokov od neoprávneného zásahu je potrebné uplatniť nárok na súde, pokiaľ by nepostačovalo:
- upustenie od neoprávnených zásahov
- odstránenie následkov týchto zásahov
- primerané zadosťučinenie (napr. ospravedlnenie)

Výška náhrady

Výška je určovaná súdom, vždy s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. V súčasnej dobe pri usmrtení v dôsledku dopravných nehôd nejestvuje žiadny vzorec, ani tabuľka, podľa ktorej sú tieto výšky náhrady nemajetkovej ujmy určované.
advokát košice

Advokátska kancelária v Košiciach poskytujúca právne služby najmä v oblasti náhrady škody, rodinného práva, občianskeho práva, ale aj ďalších odvetví.


Kontakt